Onze pedagogisch medewerkers stimuleren uw kind in de houding, kennis en vaardigheden naar de basisschool. Zij doen dit in een opvoedingsklimaat waarin het kind zich veilig voelt om zich verder te ontwikkelen. Goed kijken en luisteren naar de individuele behoefte van het kind staat hierbij centraal, evenals respect hebben voor elkaar. Alle personeelsleden zijn in het bezit van het Pw-3, Pw-4 of HBO diploma.


Door de methodes van Kinderdagverblijf Cookies wordt binnen de groep regelmatig met thema’s gewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van boeken, liedjes, spelletjes en allerlei activiteiten.

Om kinderen volledig tot hun recht te laten komen is het noodzakelijk dat zij zicht hebben op de dagelijkse gebeurtenissen. Daarom komt er een duidelijk dagritme voor.

Tenslotte beschrijft Kinderdagverblijf Cookies in haar Pedagogisch Beleidsplan de dagelijkse gang van zaken bij de opvang, zoals bijvoorbeeld de situatie rondom het halen en brengen, de eetsituatie en de manier waarop de ruimte is ingericht. Het Pedagogisch Beleidsplan is gebasseerd op het beleid van Kinderdagverblijf Cookies.

De uitgangspunten van Kinderdagverblijf Cookies zijn door de groepsleidsters van Cookies in een aantal bijeenkomsten bepaald en uitgewerkt.
Deze zijn bovenal gewijd aan het individu, daarna volgen groepsprocessen, veiligheid en structuur, warmte en respect, creativiteit en communicatie met kinderen en ouders.

Wij hanteren de volgende pedagogisch medewerker/kindratio:

Op de peutergroep werken 2 vaste leidsters met ruimte voor één stagiaire voor 2 á 3 dagen.

Op de dreumesgroep werken 2 vaste leidsters met ruimte voor één stagiaire voor 2 á 3 dagen.

Op de babygroep werken 3 vaste leidsters waar geen ruimte is voor stagiaires.

Alle werknemers zijn in het bezit een VOG en gekoppeld aan het Personenregister kinderopvang. Dit geldt ook voor de stagiaires, administratieve krachten en de vrijwilligers.