Wet Kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van de overheid, aanbieders van kinderopvang en ouders die gebruik maken van kinderopvang.

Volgens de Wet Kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving. Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in de “Beleidsregels kwaliteit kinderopvang” als onderdeel van de Wet kinderopvang. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op het convenant “Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst”. Dit convenant hebben de aanbieders en de afnemers in de kinderopvang samen opgesteld. Eind 2007 heeft de branche de inhoud van het Convenant geëvalueerd en op onderdelen aangepast.


Kwaliteitseisen

De basiseisen voor verantwoorde kinderopvang zijn:

Kinderdagverblijf Cookies moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de                 groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten,

Er moet een Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling) aanwezig zijn,

De voertaal moet in principe Nederlands zijn,

Kinderdagverblijf Cookies moet de ouders informeren over het beleid,

Er moet een Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid aanwezig zijn,

Informatie over Huisvesting en Inrichting,

De houder van Kinderdagverblijf Cookies moet met de ouders een schriftelijke overeenkomst afsluiten,

Kinderdagverblijf Cookies is verplicht een oudercommissie in te stellen, betrokkenheid en inspraak van de ouders,

Het afhandeling van klachten. Kinderdagverblijf Cookies is aangesloten bij de sKK (stichting Klachtencommissie Kinderopvang).


Maatregelen kwaliteit kinderopvang

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt maatregelen om de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten:


Continue screening/Nieuwe VOG medewerkers

Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op strafbare feiten.

Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Dit is om te voorkomen dat er mensen in het kinderdagverblijf werken die na hun aanstelling strafbare feiten hebben gepleegd. Bij Kinderdagverblijf Cookies zijn alle pedagogisch medewerkers in bezit van de nieuwe VOG.


Wettelijke meldplicht

Vanaf 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor professionals in de kinderopvang. Ze moeten mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever of vertrouwenspersoon. Hierdoor heeft Kinderdagverblijf Cookies een protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in huis waarvan alle werknemers op de hoogte zijn.


Personenregister kinderopvang

Vanaf 1 juli 2018 is het wettelijk verplicht om alle pedagogische medewerkers, stagiares, uitzendkrachten en vrijwilligers te koppelen aan Personenregister kinderopvang.

Er wordt dagelijks geconntroleerd of de personen die in het register staan strafbare feiten hebben gepleegd die niet samen gaan met het werken met kinderen.

Op deze wijze werken wij aan een veilige omgeving voor de kinderen.